Szkody komunikacyjne i kradzieżowe

Szczegóły

W przypadku, jeżeli na leasingowanym pojeździe wystąpi szkoda komunikacyjna w pierwszej kolejności należy zgłosić szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym- niezależnie czy jest to szkoda likwidowana z AC czy OC sprawcy. Po otrzymaniu numeru szkody, prosimy zgłosić zdarzenie na infolinii pod numerem 22 528 96 28 lub z telefonów stacjonarnych 800 103 301 w celu uzyskania zgody na wypłatę odszkodowania.

Podczas zgłoszenia szkody możesz zostać poproszony o:

 • numer klienta lub numer umowy
 • NIP bądź regon firmy
 • datę szkody
 • numer szkody
 • sposób rozliczenia szkody (bezgotówkowo, na podstawie kosztorysu)
 • dane zakładu naprawczego
 • dane Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Rekomendujemy naprawę pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki. Decyzja o wypłacie odszkodowania wydawana jest również na prośbę Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Za sporządzenie dokumentu pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

SZKODA CAŁKOWITA – KASACJA

Korzystający lub Ubezpieczyciel za pośrednictwem listu lub mailem zgłasza informację o szkodzie całkowitej na leasingowanym pojeździe do Volkswagen Financial Services.

Po stronie Finansującego nastąpi wstrzymanie fakturowania (ostatnia faktura za raty miesięczne wymagana jest za miesiąc, w którym wystąpiła szkoda).

Sprzedaż pozostałości samochodu w pierwszej kolejności proponowana jest Korzystającemu lub osobie przez niego wskazanej. W przypadku rezygnacji z zakupu przez użytkownika Volkswagen Financial Services we własnym zakresie poszukuje chętnego na zakup pozostałości.

Jeżeli Korzystający pisemnie zrzeka się prawa pierwokupu wraku powinien również:

 • wskazać miejsce postoju wraku
 • przesłać do VWFS komplet dokumentów samochodu (dowód rejestracyjny/pokwitowanie z policji o zatrzymaniu dowodu, zapasowe kluczyki, książkę serwisową)

Aby dokonać rozliczenia umowy leasingu konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • sprzedaż pozostałości lub decyzja o zezłomowaniu
 • wpływ decyzji o wypłacie odszkodowania, wpływ odszkodowania na konto lub odmowa wypłaty odszkodowania do Volkswagen Financial Services.

Następnie dokonywane jest rozliczenie i zamknięcie umowy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Leasingowych.

Możliwe jest wydanie warunkowej zgody na kontynuację umowy po wystąpieniu szkody całkowitej. W tym celu należy przesłać informacje w formie listu, mailem lub telefonicznie w odpowiedzi klient otrzyma opis warunków, które muszą zostać spełnione.

SZKODA KRADZIEŻOWA

Korzystający po stwierdzeniu kradzieży zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zdarzenia na policji i w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Następnie za pośrednictwem listu lub mailem potwierdza to zgłoszenie w Volkswagen Financial Services.

Po stronie Volkswagen Financial Services nastąpi wstrzymanie fakturowania (ostatnia faktura za raty miesięczne wymagana jest za miesiąc, w którym wystąpiła szkoda). Jednocześnie klient proszony jest o dostarczenie do Volkswagen Financial Services oryginału dowodu rejestracyjnego, oryginału zgłoszenia kradzieży na Policję (lub oryginału umorzenia śledztwa) oraz kompletu kluczyków do pojazdu wraz z pilotami do alarmu.

Po otrzymaniu decyzji o wypłacie odszkodowania i jego fizycznym wpływie na konto Volkswagen Financial Services (lub po wydaniu decyzji o odmowie wypłaty), dokonywane jest rozliczenie i zamknięcie umowy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Leasingowych.


Dokumenty do pobrania

Poniżej są dostępne wszystkie ważne informacje w postaci plików do pobrania.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry