Zwrot pojazdu

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Kredyt samochodowy dla firmy

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z umowy gwarancji odkupu do umowy kredytu, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zasadami dotyczącymi zwrotu Pojazdu.

W celu dokonania oceny stanu technicznego Pojazdu Kredytobiorca wydaje go wskazanemu przez Bank dealerowi w terminie 14 dni przed zakończeniem umowy.

Wraz z Pojazdem Kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić kompletne wyposażenie i dokumentację, które otrzymał przy nabyciu Pojazdu, w tym:

 • ważny dowód rejestracyjny,
 • kartę Pojazdu,
 • książkę serwisową,
 • instrukcję obsługi,
 • kody do radia i alarmu,
 • wszystkie kluczyki (dwa lub więcej w zależności od marki pojazdu).
 • inne dokumenty związane z pojazdem i jego zabezpieczeniami,
 • wszelkie dodatkowe rzeczy będące na wyposażeniu pojazdu (kołpaki, zmieniarki CD, bagażniki dachowe itp.)

Wraz z Pojazdem Kredytobiorca zobowiązany jest ponadto wydać kopię faktury zakupu Pojazdu oraz ważną polisę OC.

Wydanie Pojazdu potwierdzane jest protokołem. Bank nie jest zobowiązany do zapewnienia Kredytobiorcy pojazdu zastępczego, do pokrycia kosztu najmu takiego pojazdu, ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Kredytobiorcę w związku z wydaniem przez Kredytobiorcę Pojazdu wskazanemu przez Bank dealerowi.

Do czasu zawarcia przez Kredytobiorcę umowy przenoszącej własność Pojazdu na Bank na zasadach opisanych w umowie, Kredytobiorca może w każdym czasie żądać zwrotu Pojazdu z zastrzeżeniem, że odebranie Pojazdu przez Kredytobiorcę powoduje wygaśnięcie Uprawnienia wynikającego z umowy gwarancji odkupu.

Zwracany Pojazd powinien być umyty i posprzątany wewnątrz, co umożliwi szczegółowe oględziny stanu technicznego oraz powłoki lakierniczej. Dodatkowe oznaczenia, napisy, znaki reklamowe umieszczone na szybach lub nadwoziu Pojazdu powinny zostać usunięte w sposób niepozostawiający śladów uszkodzeń. Jeśli pojazd będzie brudny w dniu zwrotu, oględziny i odbiór może zostać odwołany, a Kredytobiorca – obciążony kosztami zmiany terminu odbioru.

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego Pojazdu dokonywana jest przez niezależnego rzeczoznawcę zgodnie z „Przewodnikiem użytkowania i zwrotu pojazdu”, w terminie 7 dni od dnia wydania Pojazdu wskazanemu przez Bank dealerowi. Koszt oceny ponosi Bank.

Bank niezwłocznie przesyła Kredytobiorcy kopię protokołu oceny stanu technicznego Pojazdu sporządzonego przez rzeczoznawcę.

Przewodnik zwrotu pojazdów wyróżnia dwa rodzaje uszkodzeń:

 • dozwolone - wynikające z normalnego zużycia podczas eksploatacji pojazdu
 • niedopuszczalne - nie wynikają z normalnego zużycia podczas eksploatacji i wpływają negatywnie na wartość pojazdu

Do najczęstszych i najkosztowniejszych uszkodzeń niedopuszczalnych należą: uszkodzone szyby, nadkola, progi, przedarte (przepalone) tapicerki, rdza, porysowany dach, połamane plastiki.

Ocena normatywnego zużycia obejmuje również sprawdzenie stanu opon. Wielu producentów samochodów nie dołącza do wyposażenia koła zapasowego, zastępując je zestawem naprawczym, składającym się ze środka uszczelniającego i kompresora (12 V). Jeśli samochód jest wyposażony w taki zestaw, w momencie zwrotu musi on znajdować się w samochodzie i być w stanie pozwalającym na jego użycie. W przypadku, gdy pojazd był wyposażony w koło zapasowe, obowiązkowo należy umieścić je w samochodzie przed jego zwrotem.

Stan wyposażenia dodatkowego przy zwrocie pojazdu powinien być zgodny z konfiguracją wyposażenia pojazdu u dealera (Zamówienie). Brak jakiegokolwiek elementu spowoduje obciążenie Korzystającego dodatkową opłatą. Wyposażenie dodatkowe to elementy ponadstandardowe, w które samochód wyposażony został fabrycznie lub u dealera, a koszt tego wyposażenia był elementem raty kredytowej.

Jeżeli w dniu zwrotu Pojazdu przez Kredytobiorcę Pojazd ma uszkodzenia wykraczające poza normatywne zużycie określone zgodnie z "Przewodnikiem użytkowania i zwrotu pojazdu", Bank nie jest zobowiązany do nabycia Pojazdu od Kredytobiorcy, jednakże może według własnego uznania zaproponować Kredytobiorcy zawarcie umowy przenoszącej własność Pojazdu i zaliczenie ceny na poczet wierzytelności Banku z tytułu Kredytu, przy czym cena określona zgodnie z § 6 umowy zostanie pomniejszona o koszt usunięcia uszkodzeń wykraczających poza normatywne zużycie.

Kredytobiorca będzie uprawniony, ale nie zobowiązany do zawarcia takiej umowy.

Pamiętaj! Uważnie czytaj wysyłane do Ciebie SMS-y i maile.

 • Nigdy nie loguj się do z linków wysyłanych w wiadomościach e-mail, wiadomościach SMS lub na portalach społecznościowych.
 • Zawsze wpisuj adres strony bankowej ręcznie.
 • Uważnie czytaj wszystkie wiadomości SMS przesłane z banku.
 • Nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z podsyłanych linków od nadawcy, którego nie znasz.

Przeczytaj jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).