Rozwój

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Rozwój

Rozwój Pracowników Banku opiera się o model 70/20/10, który oznacza, iż dorośli najlepiej rozwijają i doskonalą swoje kompetencje poprzez następujące działania:

70% przez doświadczenie i praktykę (nauka nieformalna)

  • rozwój nowych umiejętności w trakcie wykonywania codziennych zadań przez Pracownika
  • powierzanie bardziej samodzielnych zadań, rotacja zadań, rozszerzanie zakresu obowiązków
  • awans menedżerski (w ramach grupy Pracowników prezentujących potencjał menedżerski i spełniających kryteria korporacyjne na tego rodzaju stanowiska)
  • awans specjalistyczny (w ramach stanowisk niekierowniczych, w oparciu o istniejące w Banku zasady awansu na stanowiska niekierownicze w miarę wzrostu wiedzy, doświadczenia, samodzielności i odpowiedzialności Pracownika)
  • rotacja stanowiskowa – zmiana stanowiska pomiędzy różnymi specjalizacjami / funkcjami istniejącymi w Banku w ramach rekrutacji wewnętrznej
  • dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach z pozostałymi Pracownikami

20% uczenie się od osób trzecich - głównie ludzi, z którymi współpracują (nauka nieformalna)

  • coaching, mentoring
  • regularna informacja zwrotna od przełożonego

10% szkolenia i kursy (nauka formalna)

  • szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne spotkania rozwojowe (burze mózgów, wspólne rozwiązywanie problemów)
  • e-learning

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).