Beneficjent rzeczywisty i PEP

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Beneficjent rzeczywisty i PEP

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, z późń. zm.) – „Ustawa AML”.

Banki i instytucje finansowe (w tym firmy leasingowe) jako instytucje obowiązane w rozumieniu Ustawy AML mają obowiązek identyfikacji wśród obecnych i potencjalnych Klientów osób na eksponowanych stanowiskach politycznych, członków rodzin oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy takich osób (PEP – ang. politcally exposed person). Dodatkowo zgodnie z Ustawą AML instytucje obowiązane dokonują identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalają strukturę własności i kontroli Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi:

Poniżej zamieszczamy także oświadczenia do pobrania:

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).