Oświadczenie o rezydencji podatkowej

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Oświadczenie o rezydencji podatkowej

Na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r., poz. 648), zwanej dalej Ustawą, Bank zobligowany jest do identyfikowania rezydencji podatkowej Posiadaczy rachunków oraz Osób Kontrolujących i przekazywania informacji o rachunkach raportowanych, na warunkach określonych w Ustawie, do uprawnionych organów administracji skarbowej. Na mocy porozumień międzynarodowych, polska administracja skarbowa jest uprawniona i zobowiązana do wymiany informacji o rachunkach raportowanych z innymi państwami uczestniczącymi.

W celu wypełnienia ustawowych obowiązków raportowych, Bank może zwrócić się do Klientów z prośbą o wypełnienie oświadczenia o rezydencji podatkowej.

W przypadku zmiany rezydencji podatkowej lub wystąpienia innych okoliczności powodujących, że informacje zawarte w złożonym Bankowi oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się nieaktualne, prosimy o kontakt z Bankiem w celu aktualizacji danych.

Poniżej zamieszczamy oświadczenia do pobrania:

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).