Usługi bankowe

FAQ (Kredyty i limity)

FAQ Kredyty i Limity Gotówkowe

Na jaki cel oferowany jest Kredyt Plus?

Kredyt Plus to środki, które można przeznaczyć na dowolny cel, urlop, remont mieszkania, zakupy, spłatę lub konsolidację innych kredytów albo zadłużenia na karcie kredytowej. Nie ma potrzeby określania celu wydatkowania.

Co to jest limit kredytowy?

Limit kredytowy to dodatkowe środki, które są przyznane i dopisane do salda rachunku Konta e-direct. Można je wykorzystać na dowolny cel, w dowolnej formie: przelewu, gotówki pobranej z bankomatu, bądź w ramach usługi Visa cash back lub zakupów za pomocą karty płatniczej.

Jak mogę złożyć wniosek o kredyt/limit?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony www.vwbank.pl, przy wykorzystaniu aplikacji Centrum Formularzy.

Jaka jest maksymalna kwota?

Maksymalna kwota kredytu, o jaką można się ubiegać to 50 000 zł (wysokość max. kwoty kredytu włącznie z prowizją bankową). Natomiast limit kredytowy w Koncie e-direct oferowany jest w kwocie od 3 000 do 50 000 zł.

Jaki jest okres kredytowania?

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych w okresie od 3 do 72 miesięcy. Limit kredytowy udzielany jest na 1 rok i może być automatycznie odnawiany na kolejne lata. Wystarczy, że na rachunek Konto e-direct będą dokonywane regularne wpłaty.

Jaką ratę będę płacić?

Ratę kredytu określa szczegółowy harmonogram spłaty wraz z numerem rachunku przeznaczonym do spłat rat kredytowych, który zostanie przesłany na adres korespondencyjny kredytobiorcy.

Jaka wygląda spłata limitu kredytowego?

Każda wpłata na Konto e-direct automatycznie zmniejsza zadłużenie i daje możliwość ponownego wykorzystania z przyznanego limitu.

Jakie źródła dochodu są honorowane?

Bank akceptuje różne źródła dochodu. Dokładne informacje o wymaganych dokumentach można znaleźć w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt gotówkowy i Limit kredytowy – Lista wymaganych dokumentów.

Czy można uzyskać kredyt/limit kredytowy, jeżeli uzyskuje się dochód za granicą?

Tak, istnieje taka możliwość. W przypadku zatrudnienia poza granicami Polski, dochód taki może stanowić podstawę udzielenia kredytu/limitu pod warunkiem rozliczania go w Urzędzie Skarbowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Czy mogę częściowo spłacić kredyt?

Istnieje możliwość częściowej spłaty kredytu. Zasady dokonywania przedterminowej częściowej spłaty kredytu określa szczegółowo umowa kredytu.

Potrzebuje opinię bankową/zaświadczenie/pisemną informację o kwocie pozostałej do spłaty, jak mogę ją uzyskać?

Opinię bankową/zaświadczenie/pisemną informację o kwocie pozostałej do spłaty można zamówić u Konsultantów 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28, wnioskując pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jest to instytucja powołana w 1997r. przez Związek Banków Polskich na mocy ustawy o Prawie Bankowym (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). Głównym zadaniem Biura jest gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie informacji o zobowiązaniach i historii zobowiązań Klientów banków komercyjnych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. BIK gromadzi dane zarówno Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Kiedy dane trafiają do BIK?

Dane są przesyłane do Biura Informacji Kredytowej w momencie składania wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu zobowiązania w Banku. Aktualizacja bazy danych BIK dokonywana jest raz w miesiącu.

Jakie dane trafiają do BIK?

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje następujące dane o kredytobiorcach:

  • informacje o Twoich danych osobowych,
  • dane na temat zobowiązań wobec banków i SKOK-ów takie jak: data powstania zobowiązania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat,
  • informacje o aktualnym zadłużeniu.

Biuro Informacji Kredytowej zbiera dane o wszystkich rachunkach kredytowych prowadzonych przez banki i SKOK-i. Dotyczy to, więc zarówno kredytów spłacanych terminowo jak i nieterminowo. BIK przetwarza wszystkie informacje na temat kredytów – zarówno pozytywne jak i negatywne.

Czy po całkowitej spłacie kredytu gotówkowego otrzymam potwierdzenie spłaty kredytu i zamknięcia umowy kredytowej?

Tak. Potwierdzenie takie wysyłane jest bezpłatnie pocztą tradycyjną.

Czy jest możliwa prolongata w kredycie gotówkowym?

W takiej sytuacji należy skontaktować się z Konsultantami 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 528 96 28. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:30 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00.

Czy wymagane jest wprowadzenie danych współmałżonka we wniosku o kredyt gotówkowy / limit kredytowy?

We wniosku o przyznanie Kredytu Plus lub limitu kredytowego w rachunku należy podać dane współmałżonka w sytuacji pozostawania we wspólności majątkowej.

Co to jest WIBOR?

WIBOR, czyli Warsaw InterBank Offered Rate — jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielać pożyczek innym bankom, a zatem jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.

Czy mogę odstąpić od zawartej umowy kredytowej?

Tak. Przy zawarciu umowy Kredytobiorca otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w Banku pod adresem: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie/wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

Jakie ponoszę koszty przy odstąpieniu od zawartej umowy kredytowej?

Żadne. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy kredytu, a ponadto nie jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku jakichkolwiek kosztów związanych z odstąpieniem, w tym odsetek.

Kredytobiorca zwraca niezwłocznie Bankowi kwotę udostępnionego kredytu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry